Rady při koupi svářečky - MIG-MAG(Co2)

V prvé řadě je nutno vědět na co svářečku co2 budete používat. Na občasné sem tam svařování tenčích věcí do 3-4 mm kolem domu postačí svářečka na 220V(jednofázová). Pro častější nazazení (pro výrobu, do servisů a dalších) je lépe zvolit svářečku na 380V (3x 400V).

Velice důležitý u svářeček co2 je zatěžovatel dané svářečky- jaký je při 30% , 60% a 100% , aby sem Vám pořád nevypínala tepelná ochrana. Ze zkušenosti také víme, že je dobré volit podle značky, někdy je svářečka sice drahžší, ale také kvalitnější.

Co je důležité vědět před koupí svářečky a základní pojmy pro svařování

Rady pro výběr svářečky - základní průvodce

Vážení zákazníci našeho e-shopu, pokud nejste odborníci v oblasti svařovací techniky, rádi bychom Vám poskytli několik rad před nákupem svářečky. Tyto rady Vám pomohou udělat správné rozhodnutí. Nejprve se zaměříme na obtíže spojené s výběrem a následně objasníme některé běžně používané pojmy pro speciální funkce svářeček.

Důležité upozornění!

Nevybírejte svářečku pouze na základě maximálního svařovacího proudu. Důležitějším parametrem je tzv. zatěžovatel, nebo také výkonová využitelnost. Tento parametr nám říká, jakým proudem můžeme svářečku zatěžovat při určité okolní teplotě, než dojde k aktivaci tepelné ochrany svářečky. Podrobněji vysvětlíme v tomto článku.

Zatěžovatel se měří u svářeček Telwin podle evropské normy EN 60974-1. Tato norma vyžaduje, aby se tento parametr měřil při okolní teplotě 40°C. Proto se vždy ptejte na prodejce, při jaké teplotě byl měřen udávaný zatěžovatel!

Ptáte se, proč je důležité zohlednit teplotu při měření zatěžovatele? Protože při stejném měření zatěžovatele při teplotě 20°C dochází k mnohem intenzivnějšímu chlazení svářečky a tedy by měl být parametr zatěžovatele prakticky mnohem nižší. Proto je správné uvádět tuto teplotu při měření zatěžovatele v nabídce technických parametrů svářeček.

A teď jak to funguje: U společnosti Telwin se měří při teplotě okolí 40°C v 10 minutovém pracovním cyklu, který představuje 100% času. Například svářečka má udávaný zatěžovatel: 140 A při 20% a 80 A při 60%. Tento konkrétní parametr znamená, že při teplotě okolí 40°C, do zásahu tepelnou ochranou můžeme nepřetržitě svařovat proudem:140 A 2 minuty, potom ponechat pauzu k ochlazení 8 minut. Nebo svařovat proudem 80 A po dobu 6 minut a potom udělat pauzu na chlazení 4 minuty. 10 minut = 100% Samozřejmě pokud je teplota okolí nižší než 40°C jsou parametry zatěžovatele násobně příznivější. Více příkladů v tomto článku níže v kapitole Výkonová využitelnost - Zatěžovatel

Představte si situaci, se kterou se běžně setkáváte při práci: teplota okolí nižší než 20°C, svařovací proud pro běžné svařování v rozmezí 60-90 A. Průměrný čas potřebný k vytvoření sváru je zhruba 1-2 minuty, zejména u svářeček MIG-MAG. Možná se ptáte, proč byste měli kupovat příliš výkonnou a drahou svářečku. To už je ale jenom na vás.

Nyní se pojďme krátce zaměřit na výběr svářečky. Každá svářečka, zejména ty složitější, má své specifické funkce. Na vyžádání vám rádi poskytneme český manuál ke každému typu.

Pokud plánujete svařovat hliník nebo slitiny, je vhodné vybírat mezi modely označenými funkcemi jako TIG/AC/DC LIFT/HF, Balance.

Pokud budete svařovat ocel s problematickými tloušťkami a s důrazem na estetiku, budou vás zajímat svářečky s funkcemi PULSE, PoP, Slope Down, Short Arc, Spray Arc, Bi-Level.

Pokud plánujete svařovat různé druhy materiálu s jedním strojem, hledejte svářečky s funkcemi SYNERGY, PoP, Pulse, 2T-4T, Pulse, AC/DC, Slope Down.

Průvodce funkcemi svářeček - podrobný přehled

MMA (Manual Metal Arc) je metoda ručního svařování elektrickým obloukem, která využívá obalovaných svařovacích elektrod. Proces se provádí pomocí zdroje napětí, buď střídavého (trafosvářečky) nebo stejnosměrného (invertory). Většina elektrod se připojuje ke kladnému pólu zdroje, zatímco zemnící svorka je připojena ke zápornému pólu. V některých výjimečných případech se může provést přepólování při použití kyselých elektrod.

MIG-MAG (Metal Inert Gas - Metal Active Gas) je metoda svařování, při které se přídavný materiál kontinuálně dodává do místa sváru pomocí podávacího zařízení. Přídavný materiál se taví elektrickým obloukem a tavná lázeň je chráněna inertním plynem, který je dodáván na místo sváru. Tato metoda je také známá jako svařování v ochranné atmosféře.

FLUX je moderní svařovací metoda podobná metodě MIG-MAG, která nahrazuje ochranu inertním plynem. Místo toho se používá materiál odpařený tavením svářecího drátu, který chrání taveninu před atmosferickou oxidací. Svářecí drát, nazývaný také "dutinkový", obsahuje rutilovou nebo basickou náplň s příměsemi. Tento drát je svinutý a fixován, aby nedocházelo k jeho otevírání a poškození. Metoda FLUX nepotřebuje dodatečné plynové zařízení, které je běžné u svařování MIG-MAG. Tavenina se vytváří odtavováním drátu po jeho obvodu a je rozstřikována jemnými kapičkami do lázně. Díky tomu je svár, ve srovnání s klasickou metodou MIG-MAG, úhlednější, zaoblenější a homogenní. Dnes se provozní náklady svařování s FLUX metodu srovnávají s náklady na svařování s inertním plynem (platí pro ocelové materiály) a odpadá manipulace s lahvemi.

Svařovací metoda TIG (Tungsten Inert Gas) nebo také nazývaná WIG (Wolfram Inert Gas) je postup, který využívá teplo uvolňovaného ze zapáleného elektrického oblouku mezi neroztavitelnou elektrodou (wolfram) a svařovaným materiálem. Proces TIG svařování se provádí pomocí svařovací pistole, která drží wolframovou elektrodu a zajišťuje přenos potřebného svařovacího proudu. Tato pistole chrání jak elektrodu, tak i svařovací lázeň před atmosférickou oxidací díky proudu inertního plynu (obvykle Argon Ar 99,5%), který proudí z keramické hubice. Při TIG svařování je možné buď ručně přidávat svařovací materiál, nebo svařovat pouze tavením okrajů svařenců.

TIG DC (stejnosměrné výstupní napětí svařovacího zdroje) je typ svařování ideální pro čisté svařování uhlíkové oceli s různým obsahem slitin, ocelí obsahujících měď, nikel a titan, a jejich slitin. Při svařování TIG DC se často používá elektroda s 2% cerem (označená šedým pruhem), která je připojena ke zápornému pólu.

TIG AC (TIG/AC) využívá střídavé výstupní napětí svařovacího stroje a je vhodné pro svařování kovů jako hliník, bronz, mosaz a jejich slitin, které vytvářejí ochranný izolační oxid na tavenině během svařování. Změnou polarity svařovacího proudu je možné "rozbít" povrchovou vrstvu oxydu pomocí procesu nazývaného "ionické pískování". Wolframová elektroda při TIG AC svařování má střídavě kladné (EP - positive) a záporné (EN - negative) napětí. Tento přechod mezi polaritami se opakuje regulovatelným způsobem cca 20-200x za sekundu. Pro TIG AC svařování se obvykle používá elektroda označená zelenou barvou s obsahem 99,8% wolframu.

Během fáze EP dochází k odstranění oxidu z povrchu, čímž se vytváří svařovací lázeň. V době EN se přenáší maximální množství tepla na svařovaný díl, což umožňuje jeho spojování. V režimu AC je možné upravit hodnotu parametru "balance" a snížit dobu proudu EP na minimum, což vede k rychlejšímu svařování. Parametr "balance" lze nastavit v rozmezí od 20% do 90% (procentuální podíl EN na celkové době). Vyšší hodnoty "balance" umožňují rychlejší svařování, lepší průnik, soustředěnější oblouk, užší svařovací lázeň a minimalizaci ohřevu elektrody. Nižší hodnoty zajišťují vyšší čistotu svařovaného dílu. Příliš nízká hodnota parametru "balance" může způsobit rozšíření oblouku, oxidaci povrchu, přehřátí elektrody a tvorbu kuliček na jejím hrotu, a také snížení snadnosti zapálení oblouku a možnosti jeho nasměrování. Příliš vysoká hodnota parametru "balance" může vést ke "špinavé" svařovací lázni s tmavými záhlavky.

Svařovací invertor je zařízení, které převádí běžné síťové napětí na střídavé napětí vysoké frekvence. Toto vysokofrekvenční napětí je následně transformováno a usměrněno na stejnosměrné napětí, které je použitelné pro svařování (tzv. DC napětí). U některých moderních přístrojů je možné elektronicky přepínat polaritu nebo ponechat výstupní napětí střídavé (AC).

Hlavní výhodou těchto invertorů je jejich nízká hmotnost a možnost elektronické úpravy výstupního napětí pro přizpůsobení různým svařovacím metodám. Tyto stroje lze také vybavit dalšími funkcemi, které zvyšují komfort a kvalitu práce. Invertor je citlivé elektronické zařízení, které vyžaduje udržování čistoty. V případě práce v prašném prostředí je nutné jej pravidelně (1-6x ročně v závislost

Další možnosti a funkce svářeček:

Arc Force (MMA) - Tato funkce měří svařovací proud. Pokud svářeč nedrží elektrodu ve stálé vzdálenosti od svařovaného materiálu, Arc Force obvod automaticky upravuje proud v souladu s parametry oblouku, což vede k vytvoření rovnoměrného sváru.

Anti-stick (MMA) - Tento obvod detekuje přilepení elektrody při zapalování oblouku a okamžitě snižuje svařovací proud, aby se zabránilo přilepení elektrody na materiál.

Hot Start (MMA) - Tato funkce nastavuje parametry výstupu svářečky při zapalování oblouku, což usnadňuje snadné zapálení oblouku.

HF (TIG) - Tato funkce je specifická pro invertory a umožňuje vysokofrekvenční zapalování oblouku bez dotyku elektrody se svařovaným materiálem. Vysokofrekvenční zařízení vyvolá jiskru, která zapaluje oblouk. Tento způsob zapalování nezpůsobuje vznik wolframových vměstků ve svařovací lázni ani opotřebení elektrody a umožňuje snadné zapálení oblouku ve všech polohách při TIG svařování.

Lift (TIG) - Tato funkce je také specifická pro invertory a umožňuje zapálení elektrického oblouku oddálením wolframové elektrody od svařovaného materiálu. Tento způsob zapalování oblouku snižuje elektromagnetické rušení a minimalizuje vznik wolframových vměstků a opotřebení elektrody. Při zapalování oblouku se lehce dotkneme elektrodou svařovaného materiálu a poté stisknutím tlačítka na svářecí pistoli oddálíme elektrodu o 2-3 mm od materiálu, čímž zapálíme oblouk.

Výkonové využití nebo také zatěžovatelnost - Tento parametr je velmi důležitý u všech svářeček.

Zatěžovatelnost Telwin udává procentuálně čas, po který může svářečka dodávat uváděný proud při okolní teplotě 40°C. Vyjadřuje se v % na základě 10minutového cyklu (např. 60% = 6 minut sváření a 4 minuty chlazení).

Příklady:

Příklad první: Výrobce uvádí hodnotu zatěžovatele jako: zatěžovatel 170 A při 40%, což znamená 4 minuty práce (40%) při proudové zátěži 170 A a 6 minut (60%) pauzu pro ochlazení.

Příklad druhý: Zatěžovatel 100% při proudu 125A - Tato svářečka je schopna pracovat proudem 125A po dobu 10 minut (100%) bez vyvolání tepelné ochrany.

Příklad třetí: Zatěžovatel při I max 45%: Maximální udávaný proud svářečky je 150A - to znamená, že svářečka je schopna pracovat s tímto proudem po dobu 4,5 minut (45%) při maximálním udávaném proudu 150A, poté je nutná doba ochlazování po dobu 5,5 minut (55%).

Příklad čtvrtý: Svářečka má udávaný zatěžovatel: 140 A při 20% a 80 A při 60%. Tento konkrétní parametr znamená, že můžeme nepřetržitě svařovat proudem 140 A po dobu 2 minut (20%) do dosažení tepelné ochrany, následuje pauza na ochlazení po dobu 8 minut (80%). Alternativně můžeme svařovat proudem 80 A po dobu 6 minut (60%) a poté provést 4minutovou (40%) pauzu na chlazení. Celková doba 10 minut odpovídá 100%. Při překročení těchto parametrů (při teplotě pracovního prostředí 40°C) dojde k zásahu tepelné ochrany, a svářečka přejde do pohotovostního režimu. Po ochlazení svářečky na provozní teplotu se tepelná ochrana automaticky deaktivuje.

Je důležité poznamenat, že hodnota teploty, při které je svářečka testována, má zásadní vliv. Při testování při teplotě například 20°C jsou udávané parametry zatěžovatele svářečky podstatně "lepší" než při měření při teplotě 40°C! Při 20°C dochází k intenzivnějšímu ochlazování svářečky, což vizuálně vypadá lépe ve specifikaci "zatěžovatele".

Funkce ATC (Advanced Thermal Control) u svářeček MIG MAG poskytuje pohodlné svařování tenkých materiálů. Tato inovativní funkce optimalizuje synergicky nastavené parametry svařování a zabraňuje přehřívání svařovaného materiálu. Poskytuje tak maximální komfort při obsluze svářečky.

Systém WAVE OS je přítomný u moderních MIG/MAG svářeček, které disponují USB portem pro komunikaci. Tento port umožňuje ukládání svařovacích parametrů. Například základní parametry svaření jsou synergicky nastaveny u těchto svářeček. Stačí nastavit sílu svařovaného materiálu, druh plynu a svařečka si sama nastaví optimální parametry. Obsluha může ručně provést korekce a uložit přizpůsobené parametry na osobní USB flash disk přes komunikační port svářečky. Tyto specifické parametry jsou uloženy pod jedinečným číslem programu. Komunikační port umožňuje získávat další informace o provozu svářečky, například sledování ekonomiky výroby.

Funkce Post Gas umožňuje nastavitelnou dobu napouštění inertního plynu po dokončení svařovací operace.

Funkce Burn Back určuje nastavitelnou dobu hoření svářecího drátu po vypnutí spínače hořáku, aby byl zajištěn správný průvlak.

Funkce Slope Down umožňuje postupné snižování svařovacího proudu po uvolnění tlačítka svařování na hodnotu proudu Ibase pro vyplnění kráteru sváru.

Režim Short ARC (krátký oblouk) se vztahuje k metodě MIG-MAG a představuje způsob zkratu drátu, při kterém dochází k odtržení kapičky na konci drátu v tavenině. Tento režim se využívá při svařování uhlíkových a nízkolegovaných ocelí, nerezové oceli, hliníku a slitin. Tento způsob svařování je vhodný pro práci ve všech polohách, na citlivých površích nebo pro prvotní nanášení na zbroušené hrany. Výhodou tohoto režimu je menší přenos tepla na svařovaný materiál a dobře ovladatelná tavenina.

Funkce Spray ARC se vztahuje k metodě MIG-MAG a umožňuje tavení drátu při vyšších proudech a napětí bez kontaktu hrotu drátu s taveninou. Místo toho se vytváří oblouk, který umožňuje nepřetržité tavení drátu a vznik kapek kovu. Tento režim se využívá při svařování uhlíkových a nízkolegovaných ocelí, nerezové oceli, hliníku a jeho slitin.

Tento způsob svařování je vhodný pro práci na rovných površích s materiály o tloušťce minimálně 3-4 mm. Výhodou je rychlý nános a vysoká teplota svařence, díky vysoce fluidní tavenině.

Funkce PULSE je přítomná u svářeček a umožňuje změnu průběhu svařovacího proudu na pulzující. Pulzy se generují v kladné půlvlně svářecího proudu. Sváření probíhá v modifikovaném režimu "spray arc". Svařecí proud pulzuje mezi minimální a maximální hodnotou a frekvenci pulsů lze nastavit. Tato funkce je využívána jak u svářeček TIG, tak u svářeček MIG-MAG. Pulzace umožňuje lepší svařování tenkých materiálů. Průběh svařovacího procesu je následující: Oblouk se zapálí při minimálním svařovacím proudu a svařenec se nahřívá. Při dosažení maximální hodnoty svářecího proudu dochází k tavení kapky svářecího drátu (u MIG-MAG) a jejímu nanášení na svařenec. Frekvence pulsů se obvykle pohybuje v rozmezí 30-300 Hz.

Tvar sváru

Funkce SYNERGY (součinnost) umožňuje simultánní využití několika funkcí svářečky současně. Výrobce přednastavuje přibližně 15 programů pro různé druhy svařovaných materiálů, přičemž lze upravit pouze jeden parametr. V ručním režimu je možné samostatně nastavit každý parametr a uložit jej do paměti. Tím lze vytvořit až 10 různých osobních nastavení pro často opakující se technologické postupy.

Režim 2T/4T (dvoutakt/čtyřtakt) umožňuje dvě varianty provozu. V dvoutaktovém režimu se svářečka spustí stisknutím tlačítka na hořáku a zastaví se uvolněním tlačítka. Tento režim se často používá při krátkých svařovacích operacích. Čtyřtaktový režim se aktivuje stisknutím tlačítka, které spustí svářečku, a následným uvolněním tlačítka. Svářečka zůstává aktivní. Dalším stisknutím a uvolněním tlačítka se svářečka zastaví. Tento režim se často využívá při dlouhých svařovacích operacích, aby se snížilo unavení prstu. Funkce Čtyřtakt bývá často doplněna funkcí Bi-Level, která se aktivuje krátkým stisknutím ovládacího tlačítka.

Funkce Bi-Level umožňuje přepínání svařovacího proudu mezi dvěma úrovněmi pomocí ovládacího tlačítka během svařování. První úroveň je nastavená jako běžný svařovací proud, zatímco druhá úroveň je nižší proud, který je nastaven obsluhou a dosahuje hodnoty Ibase.

Pilot Arc je řízené, obvykle automatické zapálení oblouku, které se často využívá u svařovacích automatů.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na tel. +420 577 200 111.

Autor: Simon Křižák