Pravidla soutěže

1. Pořadatel soutěže

Stroje a vybavení s.r.o., Hasičská 2641, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 05595436, DIČ: CZ05595436 - plátci DPH (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).

2. Termín trvání soutěže

Soutěž probíhá v období od 31.1. 2024 do 29. 2. 2024 (dále jen „doba konání“ soutěže).

3. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky, Slovenské republiky a Maďarské republiky (dále jen „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli a ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, jakož i osoby takovým osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I přesto, že taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Výhra v soutěži

Hahn & Sohn invertorová elektrocentrála H IG 700 s olejem a kanystrem v hodnotě 7 200 Kč.

5. Mechanika soutěže

Soutěžící se do soutěže zapojí, když provede nákup na eshopu svarecky-obchod.cz, nebo na jedné z jeho jazykových mutací zvaracky-obchod.sk (pro SK zákazníky) či hegesztok-bolt.hu (pro HU zákazníky) v době konání soutěže.

Soutěžící, který splní podmínku uvedenou výše, bude zařazen do losování o výhry.

6. Výherci a předání výher

Výherce bude jeden. Výherce bude určen losováním, které proběhne do 7 dnů po datu ukončení soutěže v sídle pořadatele. Výherce bude o výhře informován prostřednictvím e-mailu nebo SMS do 7 pracovních dnů ode dne losování.

Výherce výhry bude vyzván k osobnímu vyzvednutí výhry, nebo mu výhra bude doručena prostřednictvím pořadatelem zvoleného doručovatele či jiným způsobem určeným pořadatelem.

V případě, že si výherce ani po opakovaném upozornění výhru nepřevezme, nevyzvedne nebo se výherce odmítne při předání výhry prokázat průkazem totožnosti k ověření své identity či podepsat předávací protokol, propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

7. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

Účastí v soutěži soutěžící/výherce bere na vědomí, že pořadatel bude v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovávat jím sdělené osobní údaje (dále jen „OÚ“) v rámci oprávněného zájmu nezbytné pro účely realizace soutěže (e-mailová adresa, údaje z navštívených míst a časy návštěvy) a pro možnosti uplatnění a převzetí výhry (jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo). Pořadatel může při osobním předávání hlavních výher pořizovat obrazový a zvukový záznam pro účely marketingové prezentace pouze na základě souhlasu vyjádřeného před osobním předáním výhry.

Po skončení soutěže bude zpracováván pouze nezbytný rozsah osobních údajů pro účely ochrany práv pořadatele. Po uplynutí jednoho roku od ukončení soutěže budou osobní údaje soutěžících/výherců smazány.

Osobní údaje poskytnuté soutěžícím/výhercem budou zpracovávány pouze pořadatelem a nebudou předávány mimo Evropskou unii.

V případě pochybností o dodržování pravidel a s dalšími dotazy se může soutěžící obracet na pořadatele na emailové adrese: prodejna@svarecky-obchod.cz.

Kromě práva být plně informován o zpracování OÚ má soutěžící/výherce následující práva:

- právo na přístup
- právo na opravu
- právo na výmaz
- právo vznést námitku proti zpracování
- právo na odvolání souhlasu
- právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Soutěžící/Výherci mohou svá práva dle Nařízení uplatnit na e-mailové adrese: prodejna@svarecky-obchod.cz.

8. Závěrečná ustanovení

a) Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. V případě vzniku pochybností o splnění podmínek soutěže účastníkem je účastník povinen pořadateli prokázat splnění jednotlivých podmínek.

b) Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na svarecky-obchod.cz, zvaracky-obchod.sk a hegesztok-bolt.hu.

c) Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude jejím dodavatelem poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s pravidly soutěže.

d) Pořadatel soutěže je oprávněn v případě podezření na nekalé jednání nebo nesplnění podmínek soutěže vyloučit bez udání důvodů kteréhokoli soutěžícího.

e) Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož ani vymáhání účasti v soutěži či výhry právní cestou nejsou možné. Výherce nemůže nárokovat více, než mu bude vydáno.

f) Pořadatel neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží. Pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.

g) Výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou anebo se je nepodaří rozdělit, přidělit konkrétnímu výherci či odevzdat bez zavinění pořadatele, propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže.

h) Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

i) Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel.

j) Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb či jiným způsobem.

k) V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

l) Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.