Co je to invertor

Svařovací invertor

Zařízení, které usměrní přímo běžné síťové napětí, toto usměrněné napětí potom elektronický obvod přemění na střídavé napětí vysoké frekvence. Toto vysokofrekvenční napětí se transformuje a usměrní na stejnosměrné napětí použitelné pro sváření, tzv. DC napětí. Ve zvláštních případech se ponechá výstup střídavý AC nebo, u moderních přístrojů, se elektronicky přepíná polarita, potom mluvíme o střídavém výstupním napětí AC.

Výhodou těchto invertorů je velmi nízká váha, možnost elektronicky upravovat průběh výstupního napětí a tím ho uzpůsobit různým svařovacím metodám. Dále velká možnost vybavit tyto stroje dalšími funkcemi zvyšujícími komfort a kvalitu práce. Invertor je citlivé elektronické zařízení, které potřebuje býti udržováno v čistotě. Pokud pracuje v prašném prostředí, je nutné jej po sejmutí krytu vyfoukat 1-6x za rok (podle prašnosti) stlačeným vzduchem a vyfoukat zanesené otvory chladícího zařízení.

Další funkce invertorů:

Arc force (MMA) na výstupu invertoru je měření svařovacího proudu. Pokud např. svářeč neudrží elektrodu při práci v konstantní vzdálenosti od svařence, obvod Arc Force přidává a ubírá proud podle parametrů oblouku a tím se vytváří rovnoměrný svár.

Anti stick (MMA) obvod, který při zapalování oblouku pozná, že by došlo k přilepení elektrody a ihned omezí svařovací proud a tím zamezí přilepení elektrody

Hot start (MMA) obvod, který při zapalování oblouku nastaví parametry výstupu invertoru tak, aby usnadnil snadné zapálení oblouku.

HF (TIG) týká se invertorů a jedná se o vysokofrekvenční zapálení oblouku bez styku elektrody se svařencem prostřednictvím jiskry vyvolané vysokofrekvenčním zařízením. Tento způsob zapálení oblouku nezpůsobuje vznik wolframových vměstků ve svařovací lázni ani opotřebování elektrody a nabízí snadné zahajení svařování ve všech polohách při svařování.

Lift (TIG) týká se invertorů a jedná se o možnost zapálení elektrického oblouku oddálením wolframové elektrody od svařence. Tento způsob zapálení oblouku způsobuje méně elektromagnetického rušení a snižuje na minimum výskyt wolframových vměstků a opotřebení elektrody. Při zapalování oblouku se lehce doktneme elektrodou svařence a za stisknutí tlačítka na pistoli oddálíme 2-3 mm elektrodu od svařence a tím zapálíme oblouk.

Slope Down tato funkce umožní postupný pokles nastaveného svařovacího proudu v momentě uvolnění tlačítka svařování na hodnotu proudu Ibase

Výkonové využití nebo také zatěžovatel - týká se všech svářeček a jedná se o velmi důležitý parametr.

Svářečky TELWIN jsou testovány při teplotě okolí 40oC dle normy Evropské unie EN 60974-1

Zatěžovatel udává procentuelně čas, během kterého může svařovací přístroj dodávat odpovídající proud při teplotě okolí 40°C. Vyjadřuje se v % na základě 10-ti minutového cyklu (např. 60%=6 min. práce na udaném proudu v technických parametrech, 4 min. přestávka, nebo jinak - 170 A při 40% znamená 4 minuty práce při proudu 170 A a 6 minut (60%) pauza) Při překročení těchto parametrů (vztažených na 40 oC v okolním prostředí) dojde k zásahu tepelné ochrany svářečky, svařovací přístroj zůstane v pohotovostním režimu dokud se tepelná ochrana nedostane zpět do pracovního rozmezí.

Hodnota teploty, při které je svářečka zkoušena, je velmi důležitá. Pokud někdo tuto hodnotu neudává a svářečky jsou zkoušeny při teplotě 20°C, jsou udávané parametry svářečky v podstatě poloviční !! Při 20°C je ochlazování svářečky intenzivnější a údaj "zatěžovatel" je podle norem EU nekorektní.

Naopak pokud budete se svářečkou, zkoušenou pří 40°C pracovat při okolní teplotě 20°C, budou hodnoty "zatěžovatel" prakticky 2- násobné.

Short ARC (krátký oblouk) týká se metody MIG-MAG a je to režim odtavování drátu kdy k oddělení kapičky dochází následkem krátkých zkratů na hrotu drátu v tavící lázni. (až 200x za sekundu) Tento způsob je vhodný pro: uhlíkové a nízkolegované oceli, nerez, hliník a slitiny. Aplikace: Svařování ve všech polohách, na jemných površích nebo pro první nános do obroušených hran, výhodou je menší přenos tepla do svařence a dobře ovladatelná lázeň.

Spray ARC (rozstřikovaný oblouk) týká se metody MIG-MAG a je to režim tavení drátu při vyšších proudech a napětí s porovnáním s režimem Short arc a hrot drátu nepřichází do styku s tavnou lázní - z ní vychází oblouk , prostřednictvím kterého přechází kovové kapky pocházející z nepřetržitého tavení drátu, tedy bez výskytu zkratů.

Tento způsob je vhodný pro: uhlíkové a nízkolegované oceli, nerez, hliník a jeho slitiny.

Aplikace: Svařování na rovném povrchu, s tloušťkami materiálu min.3-4 mm (vysoce fluidní lázeň) rychlost nánosu velmi rychlá, vysoké prohřátí svařence.

Pulse Arc (pulsní oblouk) jedná se o kontrolovaný přenos v režimu „Spray Arc" a vyznačuje se proto výhodami co se týče rychlosti tavení a absence vymršťování materiálu a to při velmi nízkých hodnotách proudu kdy nedochází k takovému ohřevu svařence, podobně jako u Short Arc. Každému proudovému impulsu odpovídá oddělení jedné samostatné kapky drátu elektrody, tento jev se vyskytuje s pravidelností úměrnou rychlosti posuvu drátu v závislosti na jeho průměru. Obvyklé hodnoty frekvence jsou 30-300 Hz. Použití: uhlíkové a nízkolegované oceli, nerez, hliník a jeho slitiny.

Aplikace: svařování v různých polohách, slabých a středně silných materiálech, které rychle podléhají účinkům tepla (hliník a jeho slitiny) a také při tloušťkách materiálu pod 3 mm.

SYNERGY (součinnost) tato funkce umožňuje souběžně využívat několik funkcí svářečky zároveň. Od výrobce je pevně nastaveno cca 15 programů pro různé druhy svařovaných materiálů, měnit se dá pouze jeden parametr. Dále je možno v ručním režimu nastavit každý parametr zvlášť a uložit do paměti. Takto se dá uložit cca 10 různých osobních nastavení pro často se opakující technologické postupy.

Režim 2T/4T (režim dvoutakt-čtyřtakt) Dvoutakt-stisknutím tlačítka na hořáku se uvede svářečka do chodu, puštěním tlačítka se zastaví. Používá se u krátkých svárů. Čtyřtakt - stisknutím tlačítka se spustí stroj a pak se uvolní a svářečka zůstává v činnosti. Dalším stisknutím a uvolněním se svářečka zastaví. Tento režim se používá při dlouhých svárech, aby „nebolel" prst. Funkce Čtyřtakt bývá doplňována ještě funkcí Bi-Level, uvádí se do činnosti krátkým zmáčknutím ovládacího tlačítka.

Bi-Level - tato funkce umožňuje ovládacím tlačítkem v průběhu svařování přepínat hodnotu svařovacího proudu ve dvou úrovních. První úroveň je normální nastavený svařovací proud, druhá hodnota je proud nížší, nastavený obsluhou, až na úroveň proudu Ibase.

Pilot Arc - řízené, většinou automatické zapálení oblouku, používá se většinou u svařovacích automatů

Vhodné druhy svařování TIG pro různé materiály:

  DC AC
Ocel *  
Nerezová ocel *  
Litina *  
Měď *  
Nikl *  
Titan *  
Hliník   *
Mosaz   *
Bronz   *
Slitiny   *