Telwin krytka plazma 802425     
Krytka plasma

      Popis

  • Pro: Tecnica Plasma 31, Technology Plasma 41, Superplasma 62/2