Čisticí koncentrát SIMPLY SONIC Heavy Duty Cleaner AG Max III 0,5l

Směs nařeďte podle doporučeného ředění a nalijte do ultrazvukové myčky. Směs pracuje v rozmezí teplot 18 až 50 °C. Znečištěný předmět nechte čistit 3 až 5 minut. Poté vyjměte a nechte okapat, případně opláchněte. Pokud máte vodu s vysokým obsahem minerálů použijte k ředění destilovanou vodu. Nevylévejte čistý či použitý roztok do dešťové kanalizace nebo vodních toků. Použitý roztok vylévejte pouze do splaškové kanalizace. Poznámka: Řiďte se platnými právními předpisy v dané zemi.


Vlastnosti:

 •  Složení: 5,0–15,0 % Triethanolamin; 1,0–10,0 % Non-ionic surfactant; 1,0–5,0 % Propylene glycol n-butyl ether; 0,5–1,0 % Tetrapotassium pyrophosphate; 0,5–1,0 % Potassium silicate. (< 0,5 % fosfátu). Biologicky odbouratelný podle OECD 301D.
 •  Způsobuje vážné podráždění očí
 •  Po ma­nipulaci důkladně omyjte ruce
 •  Používejte ochranné brýle
 •  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
 •  Při zasačení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
 •  Před použitím vyzkoušejte
 •  Nepoužívejte v kontaktu s asfaltem
 •  Likvidujte čisté nebo použité pracovní roztoky do splaškové kanalizace nebo čističek odpadních vod
 •  Uchovávejte mimo dosah dětí
 •  Objem: 0,5l


Doporučené řešení:

- 1:15: Sklo, brýle, plexisklo
- 1:5: Běžně znečistěné předměty
- 1:3: Silně znečištěné předměty